Tijdens de vakantieperiode streven we naar een continue dienstverlening.
Houd er rekening mee dat u mogelijk één of twee keer minder hulp ontvangt vanwege vakanties en vervanging.
We zullen u tijdig informeren over eventuele wijzigingen. Bedankt voor uw begrip en geduld.
Voer hieronder uw postcode in en vind
het telefoonnummer van uw zorgregio!
Klachtenreglement Wmo-cliënt (via gemeente)

Klachtenreglement Wmo-cliënt (via gemeente)

Heeft u een klacht? Bij De Nieuwe Zorg Thuis kunt u terecht met uw uitingen van onvrede over de zorg en dienstverlening. De hulpverlener en de medewerker van kantoor neemt deze uiting serieus en streeft ernaar het ongenoegen zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Dit reglement beschrijft de wijze waarop De Nieuwe Zorg Thuis klachten behandelt. Klachten worden door De Nieuwe Zorg Thuis opgevat als een signaal ter verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening.

Iedereen die gebruik gaat maken, gebruik maakt of heeft gemaakt van de zorg- en dienstverlening kan een klacht indienen bij De Nieuwe Zorg Thuis. Ook kunt u namens belanghebbende/betrokkenen een klacht indienen.

Wat is een klacht

U kunt bij De Nieuwe Zorg Thuis terecht met uw uitingen van onvrede over de zorg- en dienstverlening. We gaan ervan uit, dat u eerst probeert uw onvrede bespreekbaar te maken met degene die deze veroorzaakt. U kunt uw onvrede voorleggen aan één van onze kantoormedewerkers.

Onze medewerkers nemen deze melding serieus en streven ernaar het ongenoegen zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Als dit niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, kunt u daarna een officiële klacht indienen. U kunt de formele klacht schriftelijk richten aan de directie van De Nieuwe Zorg Thuis, Stationsweg 44, 7941 HE MEPPEL of mailen naar info@dnzt.nl. Hiervoor kunt u ook dit klachtenformulier op de website invullen. Uitgezonderd zijn klachten over tarieven en schadeclaims.

Klachtenbehandeling

Een onafhankelijke klachtenfunctionaris neemt de formele klacht in behandeling en volgt daarbij de volgende stappen: 

  • Binnen twee werkdagen na binnenkomst van de klacht ontvangt u een reactie van de klachtenfunctionaris. 

  • De klachtenfunctionaris treedt met u in contact en met eventuele andere betrokkenen en/of medewerker(s) en tracht de klacht zo snel mogelijk (uiterlijk binnen twee weken) naar tevredenheid op te lossen. 

  • De klachtenfunctionaris bericht u schriftelijk, indien nodig, binnen twee weken over de behandeling van de klacht. 

  • Indien naar het oordeel van De Nieuwe Zorg Thuis verder zorgvuldig onderzoek van de klacht nodig is, kan de termijn met ten hoogste drie weken worden verlengd. 

  • Indien nodig, vindt overleg met de opdrachtgever plaats om tot een oplossing te komen.  

  • De klachten worden ieder kwartaal in het kwaliteitsoverleg met het dagelijks bestuur, management, klachtenfunctionaris en kwaliteitsadviseur geanalyseerd. Indien nodig worden organisatiebreed verbetermaatregelen genomen.  

  • De klachten en bijbehorende correspondentie worden gearchiveerd. 

Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de geschilleninstantie Stichting Zorggeschil. De Nieuwe Zorg Thuis heeft een lidmaatschap bij Zorgthuisnl. Zorgthuisnl is aangesloten bij de geschilleninstantie Stichting Zorggeschil.