Klachtenreglement particuliere cliënt

Klachtenreglement particuliere cliënt

Heeft u een klacht? Bij De Nieuwe Zorg Thuis kunt u terecht met uw uitingen van onvrede over de zorg en dienstverlening. De hulpverlener en de medewerker van kantoor neemt deze uiting serieus en streeft ernaar het ongenoegen zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Dit reglement beschrijft de wijze waarop De Nieuwe Zorg Thuis klachten behandelt van particuliere cliënten. Klachten worden door De Nieuwe Zorg Thuis opgevat als een signaal ter verbetering van de kwaliteit van de bemiddeling van de dienstverlening. Iedereen die gebruik gaat maken, gebruik maakt of heeft gemaakt van de bemiddeling, kan een klacht indienen bij De Nieuwe Zorg Thuis. Ook kan men namens belanghebbenden/betrokkenen een klacht indienen.

Wat is de klacht?

U kunt bij De Nieuwe Zorg Thuis terecht met uw uitingen van onvrede over de bemiddeling van de dienstverlening. De Nieuwe Zorg Thuis zal deze uiting serieus nemen en er naar streven het ongenoegen zo spoedig mogelijk te verhelpen. Wanneer u een officiële klacht wilt indienen, dan dient dit schriftelijk te gebeuren, gericht aan de directie. Hiervoor kunt u bij De Nieuwe Zorg Thuis een klachtenformulier opvragen. Uitgezonderd zijn klachten over tarieven.

Klachtenbehandeling

Wanneer er telefonisch een uiting van onvrede of een klacht binnenkomt over de bemiddeling van de dienstverlening, dan wordt deze melding zo snel mogelijk opgelost. Indien mogelijk en/of wenselijk zullen passende maatregelen worden genomen. Wanneer deze maatregelen tot een bevredigende afloop voor u leiden, is de zaak afgehandeld.

Wanneer geen bevredigende oplossing voor de klacht is gevonden, dan kan schriftelijk een klacht worden ingediend ter attentie van de directie.

Een onafhankelijke klachtenfunctionaris neemt de klacht in behandeling en volgt daarbij de volgende stappen:

  • Binnen vijf werkdagen na binnenkomst van de klacht, ontvangt u een reactie van de klachtenfunctionaris
  • De klachtenfunctionaris treedt in contact met de klager en eventuele andere betrokkenen en/of medewerker(s) en tracht de klacht zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 3 weken) naar tevredenheid op te lossen
  • De klachtenfunctionaris bericht de klager schriftelijk binnen drie weken over de behandeling van de klacht
  • Indien naar het oordeel van De Nieuwe Zorg Thuis verder zorgvuldig onderzoek van de klacht nodig is, kan de termijn met ten hoogste drie weken worden verlengd
  • De klachten worden ieder kwartaal in het kwaliteitsoverleg met het Dagelijks Bestuur, kwaliteitsadviseur en HR-coördinator geanalyseerd. Indien nodig worden eventueel organisatiebreed verbetermaatregelen genomen
  • De klachten en bijbehorende correspondentie worden gearchiveerd

Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht, dan kan een onafhankelijke commissie worden ingeschakeld.