Klachtenreglement cliënten indicatie

Klachtenreglement cliënten indicatie

Heeft u een klacht? Bij De Nieuwe Zorg Thuis kunt u terecht met uw uitingen van onvrede over de zorg en dienstverlening. De hulpverlener en de medewerker van kantoor neemt deze uiting serieus en streeft ernaar het ongenoegen zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Het klachtenreglement beschrijft de wijze waarop De Nieuwe Zorg Thuis klachten behandelt. Klachten worden door De Nieuwe Zorg Thuis opgevat als een signaal ter verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening. Een ieder die gebruik gaat maken, gebruik maakt of heeft gemaakt van de zorg- en dienstverlening, kan een klacht indienen bij De Nieuwe Zorg Thuis. Ook kan men namens belanghebbenden/betrokkenen een klacht indienen.

Wat is een klacht?

U kunt bij De Nieuwe Zorg Thuis terecht met uw uitingen van onvrede over de zorg en dienstverlening. De hulpverlener dan wel de medewerker van kantoor, zal deze uiting serieus nemen en ernaar streven het ongenoegen zo spoedig mogelijk te verhelpen. Wanneer u een officiële klacht wilt indienen, dient u deze schriftelijk te richten aan de directie. Uitgezonderd zijn klachten over tarieven en schadeclaims.

Klachtenbehandeling

Wanneer er telefonisch een uiting van onvrede of een klacht binnenkomt, dan wordt deze melding zo snel mogelijk opgelost. Indien mogelijk en/of wenselijk zullen passende maatregelen worden genomen. Wanneer deze maatregelen tot een bevredigende afloop voor u leiden, is de zaak afgehandeld.
 
Wanneer geen bevredigende oplossing voor de klacht is gevonden of wanneer u na afloop van de zorgverlening uw onvrede wilt uiten, kan schriftelijk een klacht worden ingediend ter attentie van de directie. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris neemt de klacht in behandeling en volgt daarbij de volgende stappen:

  • Binnen drie werkdagen na binnenkomst van de klacht ontvangt u een reactie van de klachtenfunctionaris
  • De klachtenfunctionaris treedt in contact met de klager en eventuele andere betrokkenen en/of medewerker(s) en tracht de klacht zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 3 weken) naar tevredenheid op te lossen
  • De klachtenfunctionaris bericht de klager schriftelijk binnen drie weken over de behandeling van de klacht
  • Indien naar het oordeel van De Nieuwe Zorg Thuis verder zorgvuldig onderzoek van de klacht nodig is, kan de termijn met ten hoogste drie weken worden verlengd
  • De klachten worden ieder kwartaal in het kwaliteitsoverleg met het Dagelijks Bestuur, kwaliteitsadviseur en HR-coördinator geanalyseerd. Indien nodig worden eventueel organisatiebreed verbetermaatregelen genomen
  • De klachten en bijbehorende correspondentie worden gearchiveerd.

Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de geschilleninstantie Stichting Zorggeschil. De Nieuwe Zorg Thuis heeft een lidmaatschap bij Zorgthuisnl. Zorgthuisnl is aangesloten bij de geschilleninstantie Stichting Zorggeschil.