Corona protocol

Corona protocol

Op dinsdag, 31 maart heeft het Kabinet om 19.00 uur vernieuwde aangepaste maatregelen aangekondigd omtrent het Coronavirus voor geheel Nederland. Zoals in eerdere berichtgevingen vermeld, volgen wij de richtlijnen vanuit ons Kabinet, het RIVM en de GGD.

Deze maatregelen blijven in ieder geval tot en met 28 april van kracht, tenzij het RIVM met een aangepast advies komt. Aanvullend zijn veel gemeenten aan het nadenken hoe we bij een verdere uitbraak van het coronavirus de continuïteit van onze gezamenlijke dienstverlening kunnen waarborgen.

Graag informeren we u daarom over de belangrijkste richtlijnen en de meest gestelde vragen.

# Hoe is De Nieuwe Zorg Thuis bereikbaar voor cliënten en gemeenten?

De bereikbaarheid van De Nieuwe Zorg Thuis is ongewijzigd. De Nieuwe Zorg Thuis beschikt sinds enkele jaren over een telefooncentrale waar we op afstand kunnen inloggen. Wij hebben extra capaciteit ingeregeld omtrent thuiswerken voor onze kantoormedewerkers, teneinde risico’s te minimaliseren. Alsmede de continuïteit te borgen van onze bedrijfsvoering.

# Wat is het De Nieuwe Zorg Thuis protocol en/of draaiboek bij gemeente die “op slot” gaat?

In geval van een “op slot” situatie bekijken wij of reizen binnen een gemeente nog wel is toegestaan. Onze thuishulpen die geen klachten vertonen zullen wij gewoon volgens richtlijnen en protocol van het RIVM laten handelen. Dit betekent reguliere dienstverlening met in achtneming van de richtlijnen. Ook zal De Nieuwe Zorg Thuis lokaal contact blijven onderhouden met de GGD op het moment dat een gemeente “op slot” gaat.

# Hoe is de communicatie naar de cliënten toe?

In geval van een “op slot” scenario in een gemeente zullen wij onze cliënten informeren in een zo breed mogelijk perspectief. Dit zal zijn via algemene kanalen website De Nieuwe Zorg Thuis, Sociale Media accounts (Facebook, LinkedIn, Twitter), maar natuurlijk ook per email en zoveel mogelijk via telefonisch contact vanuit onze afdeling Zorg & Planning. Daarnaast uiteraard ook waar mogelijk aanvullend via onze Thuishulp.

# Stuurt De Nieuwe Zorg Thuis ook brieven naar cliënten?

Wij hebben inmiddels de informatie per brief verzonden naar onze cliënten. Voor de actuele stand van zaken verwijzen wij iedereen graag naar onze meest gestelde vragen pagina https://dnzt.nl/veelgestelde-vragen.

Op deze manier kunnen we het beste inspelen op de actualiteit en de informatie aanvullen op basis van de laatste richtlijnen van het RIVM. Wij erkennen dat een deel van onze cliënten geen toegang heeft tot een computer/internet. We rekenen er daarom op dat onze Thuishulpen maar ook de Planners verwijzen naar de richtlijnen en/of de hulp antwoorden geeft op het moment dat ze bij hun cliënt(en) aan het werk zijn.

Daarbij is natuurlijk altijd de mogelijkheid dat cliënten zich ook via de reguliere Media als radio, televisie, teletekst alsmede via telefonisch contact op de hoogte kunnen stellen of laten stellen over de richtlijnen die voor alle Nederlanders gelden en waarop onze cliënten geen uitzondering vormen.

# Wat als een thuishulp van De Nieuwe Zorg Thuis signaleert dat een cliënt klachten heeft die mogelijk aan het Coronavirus te relateren zijn?

Wij hebben onze Thuishulpen geïnstrueerd dat zij bij signalering of verdenking op besmetting bij de cliënt direct afstemmen met de cliënt dat zij de werkzaamheden niet voortzetten. Daarna neemt de Thuishulp direct contact op met diens leidinggevende om melding te maken. De leidinggevende c.q. Planner neemt contact op met de cliënt om verdere afspraken te maken alsmede direct te onderzoeken of er al contact is geweest met de huisarts of de GGD en hierin een adviserende rol te nemen.

# Hoe gaan wij als De Nieuwe Zorg Thuis om met een besmette en of in isolatie geplaatste cliënt?

Wij ontvangen graag een melding zodra er sprake is van gegronde vrees of daadwerkelijke besmetting, zodat we onze medewerkers een veilige werkomgeving kunnen geven. De cliënt kan dit doorgeven aan onze afdeling Zorg & Planning.

Er is sprake van gegronde vrees indien officiële instanties adviseren bepaalde plaatsen niet te bezoeken. Zolang er een (verdenking van) besmetting is, zal het zorgmoment worden geannuleerd. Wanneer de risico’s weg zijn, verlenen wij uiteraard weer graag de zorg die nodig is. Dit volgens richtlijnen van de GGD.

# Hoe is de continuïteit van bedrijfsvoering georganiseerd bij besmette en/of zieke medewerker?

Een medewerker die ziek of besmet is zal, indien mogelijk en in overleg met de cliënt, worden vervangen voor een collega. Dit wordt per cliënt bekeken en georganiseerd.

Het is echter mogelijk dat vervanging niet gerealiseerd kan worden, door overmacht. Uiteraard behandelen we elke vervanging zorgvuldig.

# Wat als De Nieuwe Zorg Thuis geen dienstverlening levert door het Coronavirus?

De Nieuwe Zorg Thuis hanteert te allen tijde de afspraken zoals contractueel vastgesteld met de Gemeenten. In enkele gevallen ziet de invulling van de indicatie er anders uit dan normaliter. Eventuele invulling van de indicatie gebeurt altijd in overleg met de cliënt en de gemeente.

# Veelgestelde vragen

Heeft u aanvullend nog vragen? Stel deze dan via het e-mailadres coronavirus@dnzt.nl

Wij hopen hiermee passende maatregelen te nemen.